ANA SAYFA E-MAIL  
Davraz Güvenlik’e Hoş geldiniz
Bugün;
HİZMETLERİMİZ - ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ

  Ana Sayfa Özel Güvenlik Hizmetleri   |   Özel Güvenlik Eğitimi   |   Güvenlik Sistemleri  |  Facebook'da Paylaş   |  Twitter'da Paylaş
 
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

(5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Madde-10)

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul, silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
18 yaşını doldurmuş olmak.

Ancak, silahlı olarak görev yapacaklar için ‘’Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Madde-24’te (2nci fıkra) özel bir düzenleme yapılmış olup, söz konusu fıkra aynen’’Görev alanında silah taşıyacak özel güvenlik görevlilerinde,6136 sayılı kanun ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte belirtilen şartlar aranır.’’ hükmüne amirdir.Bu düzenleme nedeniyle silahlı özel güvenlik temel eğitimi alacakların 21 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,kamunun sağlığına karşı suçlar,zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma,hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkum olmamak.
(Mülga bent:23.01.2008-5728 S.K/578.mad.)
Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMUNA KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdan fotokopisi,
Diploma fotokopisi,
İkametgah belgesi,
Silahsızlarda ‘’Özel Güvenlik Görevlisi Olur’’ ibareli, silahlılarda ise ‘’Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur’’ ibareli sağlık raporu,

29 OCAK 2011 tarihinde Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile değişiklik tarihinden (29 OCAK 2011) itibaren ‘’Özel Güvenlik Görevlisi Olur’’ ibareli sağlık raporlarının temel eğitimden önce alınması ve kayıt esnasında Özel Güvenlik Eğitim Kurumlarına ibraz edilmesi gerekmektedir.

İçişleri Bakanlığının (Emniyet Genel Müdürlüğü) 06/03/2006 tarih ve B.05.1.EGM.0.11.08.01/1397-43987 sayılı emir yazısı, alınan sağlık raporlarının 1 (bir) yıl süreyle geçerli kabul edileceğini hükme bağlamıştır.

İçişleri Bakanlığının (Emniyet Genel Müdürlüğü) 02/06/2006 tarih ve B.05.1.EGM.0.11.08.01/5620-97560 sayılı emir yazısına göre ‘’Özel Güvenlik Görevlisi Olur’’ ibareli sağlık raporunun Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtildiği şekilde bir hastane veya yeterli sağlık kuruluşundan, ’’Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur’’ ibareli sağlık raporunun ise kamuya ait bir sağlık kuruluşundan alınması gerekmektedir.

5.Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf (Erkekler, ceketli ve kravatlı olarak).

TEMEL EĞİTİMDE VERİLEN DERSLER VE EĞİTİM SÜRESİ

Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları

20

Güvenlik Tedbirleri

20

Güvenlik Sistem ve Cihazları

5

Temel İlk Yardım

10

Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı

8

Uyuşturucu Madde Bilgileri

2

Etkili İletişim

12

Kalabalık Yönetimi

10

Kişi Koruma

9

Genel Kollukla İlişkiler

4

Silah Bilgisi ve Atış

20

 
Silahsız eğitim alacak olanlar
mevzuat gereği Silah ve Atış Bilgisi dersinden muaf olduğundan toplam 100 saat, silahlı eğitim alacak olanlar ise toplam 120 saat ders işleyeceklerdir.

TEMEL EĞİTİM SINAVINDA BAŞARILI SAYILMANIN ŞARTLARI
Silahsız eğitim alanlar sadece genel konulardan oluşan 100 soruluk birinci kısmı cevaplayacaklardır. Her sorunun değeri 1 puan olup,başarılı sayılabilmek için en az 60 puan almak gerekmektedir.
Silahlı eğitim alanlar hem genel konulardan oluşan 100 soruluk birinci kısmı,hem de silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soruluk ikinci kısmı cevaplayacaklardır.Silahsızlarda olduğu gibi genel konulardan oluşan birinci kısımda her soru 1 puana tekabül etmektedir.Silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soruluk ikinci kısımda ise her soru 2 puana tekabül etmektedir.Ayrıca silahlı eğitim alanlar atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınava katılacak olup,5 atım yapacaklardır.Atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav da; her vuruş 10 puan olmak üzere 50 puan üzerinden değerlendirilecektir.Silah Bilgisi ve Atış puanı, 25 soruluk silah bilgisi puanı ile atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav puanının toplamının aritmetik ortalaması ile tespit edilmektedir.

Silahlı eğitim alan adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için 100 soruluk birinci kısım puanı ile Silah Bilgisi ve Atış Puanının ortalamasının en az 60,her iki kısım puanının ise en az 50 olması gerekmektedir.

ÖRNEK-1: Silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alacak bir aday:
Söz konusu aday, sadece genel konulardan oluşan 100 soruluk birinci kısımdan sınava tabi tutulacak olup, başarılı sayılabilmesi için 60 soruyu doğru olarak cevaplaması ve dolayısı ile en az 60 puan alması gerekmektedir.

ÖRNEK-2: Silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alacak bir aday:

DURUM-1:Adayın genel konulardan oluşan 100 soruluk birinci kısımdan 50 puan aldığını farz ve kabul edersek; Silah Bilgisi ve Atış puanının en az 70 olması gerekmektedir. Bu durumda adayın en az 2 vuruş kaydetmesi ve 25 soruluk silah bilgisi sorularının tamamını doğru olarak cevaplaması gerekmektedir.

DURUM-2: Adayın genel konulardan oluşan 100 soruluk birinci kısımdan 70 puan aldığını farz ve kabul edersek: Silah Bilgisi ve Atış puanının en az 50 olması gerekmektedir. Bu durumda aday, şayet hiç vuruş kaydedemez ise silah bilgisi sorularının tamamını doğru cevaplamak zorundadır.    

YENİLEME EĞİTİMİNDE VERİLEN DERSLER VE EĞİTİM SÜRESİ

Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları

10

Güvenlik Tedbirleri

10

Güvenlik Sistem ve Cihazları

3

Temel İlk Yardım

4

Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı

4

Uyuşturucu Madde Bilgileri

1

Etkili İletişim

8

Kalabalık Yönetimi

4

Kişi Koruma

4

Genel Kollukla İlişkiler

2

Silah Bilgisi ve Atış

10

 

YENİLEME EĞİTİMİNİN ZAMANI
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11 inci maddesine göre özel güvenlik temel eğitiminden sonra verilen çalışma izni 5 yıl süreyle geçerlidir.Ülke genelinde yeknesaklığın sağlanması için söz konusu 5 yıllık sürenin başlangıcı olarak, temel eğitim sonunda başarılı olunan sınavın açıklandığı tarih esas alınmaktadır.


İçişleri Bakanlığının 26/09/2009 tarih ve 2009/70 sayılı genelgesine göre çalışma izinlerinin dolmasına en erken 1 (bir) yıl,en geç 6 (altı) ay süre kalan özel güvenlik görevlilerinin yenileme eğitimi için müracaat etmeleri gerekmektedir. Yenileme eğitimine belirtilen süreden geç müracaat edilmesine bağlı olarak çalışma izni dolduğu halde kimlik kartı yenileme işlemleri neticelendirilmeyen özel güvenlik görevlilerinin, yeni kimlik kartı çıkıncaya kadar çalışmalarına müsaade edilmemektedir.

YENİLEME EĞİTİMİ SINAVLARININ İŞLEVİ
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 39 uncu maddesi 4 üncü fıkrasına göre yenileme eğitimi sonrasında yapılan sınavlar özel güvenlik görevlilerinin seviye tespitine yöneliktir.

Dolayısı ile başarısızlık ve buna bağlı olarak kimlik kartının iptali gibi bir durum söz konusu değildir.
Ancak sınav neticesi alınan puanlar sertifikaya işleneceğinden işveren tarafından yükselmelerde göz önüne alınabilecektir.

© 2011 DAVRAZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ, GÜVENLİK EĞİTİMİ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. http://www.davrazguvenlik.com bilgi@davrazguvenlik.com  |  Yapım: Delta Technologies